За нас

 ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, регистрирано по ф.д. № 13327/1996 г. по описа на СГС, пререгистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121643011. 

Предметът на дейност на  ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела” ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотериерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, страеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс” ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от гразде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от гразде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пърноначален, преработен или обработен вид; производтво на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сдебки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис” ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и дедективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида” АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, произдовдство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.

Холдинг "Нов век” придобива статут на публично дружество съгласно Решение на Комисията за финансов надзор на 20.05.1998 г. Регистрирано е за търговия на “Българска фондова борса-София”-АД, борсов код 6N3.

Капиталът на дружеството е 5 610 437 лева, разпределен в 5 610 437  бр. поименни, обикновени, безналични, свободно прехвърлими акции с номинал 1 лв.

През 2014 г. се проведе преобразуване чрез вливане на „Хиберния Витела”  ЕАД, ЕИК 130151646, "Ловико Истейтс" ЕООД, ЕИК 200358202, "Инваис" ЕООД, ЕИК 831142120 и "Винпром - Шато Аида" АД, ЕИК 12605827 в Холдинг „Нов век” АД, ЕИК 121643011, в резултат на което се разшириха позициите на холдинга в производството и търговията с вино и спиртни напитки и то се утвърди сред водещите дружества от хранително-вкусовата промишленост в България. Обединиха се в едно значителни като размер дълготрайни материални активи, разшириха се позициите в производството на грозде и се постигна по-добър контрол върху производствените процеси и дистрибуционни канали. С преобразуването се постигна повече сигурност по продължението на веригата „доставки на суровина – продукция – дистрибуция и търговия”, тъй като основен клиент на произведеното от „Ловико Импекс” ЕООД грозде е контролираното от вливащото се дружество „Инваис” ЕООД „Ловико Лозари” ЕАД. Преобразуването доведе и до оперативно подобряване на дейността по дистрибуция на произведените винени напитки, тъй като дъщерното на Холдинга „Витела България” ЕООД, като основен дистрибутор, има подобрена оперативна координация в рамките на новата структура след преобразуването, с производствените мощности, което ще повиши ефективността и ще пести време. Вливането на „Ловико Истейтс” ЕООД и „Инваис” ЕООД (заедно с контролираното от него „Ловико Лозари” ЕАД) създаде втора мощна производствена база за вино и спиртни напитки, която се намира в Северна България, тъй като винарната в гр. Сухиндол е един от водещите износители, с история на износа от 1914 г. насам в над 40 държави на пет континента. Винарната е пряк наследник на най-старата лозаро-винарска кооперация на Балканите. Така към портфейла вина в Южна България, Холдинга прибави и утвърдени марки в Северна България.